ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 2018/05/22-1

м. Київ «22» травня 2018 р.

Ліцензіар:
Товариство з обмеженою відповідальністю «А5 Сістемз» в особі директора Прядка Дмитра Івановича, який діє на підставі Статуту, та
Ліцензіат:
Особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом вчинення конклюдентної дії,

в подальшому спільно іменуються – Сторони, а кожний окремо – Сторона,

уклали цей Ліцензійний договір (далі – Договір) про наступне:

Загальні положення

Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання (публічної оферти) і укладається лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Ліцензіатом шляхом вчинення конклюдентної дії, що вказує на згоду Ліцензіата з умовами цього Договору.
Цим Договором регламентуються правовідносини пов’язані із наданням невиключного права на використання об’єкта права інтелектуальної власності –
комп’ютерної програми «А5 МІЙ БІЗНЕС», яка функціонує на web-ресурсі pro.a5mybiz.com/app (далі – Комп’ютерна програма), згідно з її призначенням шляхом надання Ліцензіату права вести облік оборотів суб’єкта господарювання малого і середнього бізнесу.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар, будучи власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму, надає Ліцензіатові за винагороду ліцензію на використання Комп’ютерної програми, а Ліцензіат в порядку та у розмірах, визначених у даному Договорі, виплачує Ліцензіарові авторську винагороду за використання Комп’ютерної програми.
Ліцензія, що передається за цим Договором – невиключна ліцензія.

1.2. Під терміном «Комп’ютерна програма» для цілей цього Договору розуміють об’єкт авторського права Ліцензіара (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).

1.3. Ліцензіат є одноосібним власником усіх даних, що створюються (накопичуються) ним за допомогою Комп’ютерної програми, а Ліцензіар забезпечує зберігання належної Ліцензіатові інформації.

1.4. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором – територія всіх держав світу.

1.5. Спосіб використання Комп’ютерної програми Ліцензіатом – встановлення мобільного додатку (Комп’ютерної програми) на смартфон Ліцензіата та ведення ним обліку власної господарської діяльності за допомогою цього додатку.

1.6. Ліцензіар гарантує, що він є власником виключних майнових прав щодо Комп’ютерної програми, а факт передачі права користування Ліцензіату за даним Договором не може завдати будь-якої шкоди авторським правам третіх осіб.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Ліцензіат має право:

2.1.1. Використовувати Комп’ютерну програму для ведення обліку власної господарської діяльності.

2.1.2. Отримувати нові версії Комп’ютерної програми без додаткової оплати.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. Прийняти право на використання Комп’ютерної програми і добросовісно його реалізовувати.

2.2.2. Використовувати Комп’ютерну програму тільки в межах прав, передбачених цим Договором.

2.2.3. Виплачувати Ліцензіару грошову винагороду за використання Комп’ютерної програми (авторську винагороду), на умовах, в порядку і розмірах, визначених даним Договором.

2.3. Ліцензіар має право:

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Комп’ютерної програми.

2.3.2. Ліцензіар має виключне право надавати дозвіл або забороняти використання Комп’ютерної програми.

2.3.3. Проводити необхідні профілактичні роботи з Комп’ютерною програмою та задіяними ресурсами.

2.4. Ліцензіар зобов’язаний:

2.4.1. Надати Ліцензіатові доступ до WEB-ресурсу pro.a5mybiz.com/app для використання Комп’ютерної програми в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.2 Надавати доступ до Комп’ютерної програми Ліцензіату щоденно та цілодобово, за винятком часу проведення Ліцензіаром профілактичних робіт.

2.4.3. Сприяти Ліцензіатові у реалізації його прав та обов’язків за цим Договором.

3. Порядок надання та використання Комп’ютерної програми

3.1. Комп’ютерна програма розміщується Ліцензіаром на WEB-ресурсі за посиланням: pro.a5mybiz.com/app.

3.2. Право на використання Комп’ютерної програми виникає у Ліцензіата з моменту попередньої оплати авторської винагороди за таке використання Комп’ютерної програми в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3.3. Ліцензіар може надавати право тестового використання демо-версії Комп’ютерної програми в межах визначеного Ліцензіаром строку.

4. Ціна договору та порядок розрахунків

4.1. Ціна Договору становить суму авторської винагороди за використання наданої за цим Договором невиключної ліцензії, яку Ліцензіар отримує від Ліцензіата відповідно до умов цього Договору.

4.2. Сплата авторської винагороди здійснюється на підставі тарифів Ліцензіара, розміщених на WEB-ресурсі a5mybiz.com. Способи та форми оплати вказані на WEB-ресурсі a5mybiz.com.

5. Відповідальність сторін

5.1. Ліцензіат приймає на себе і несе повну відповідальність за зміст і законність розміщеної ним інформації, за будь-які дії з такою інформацією та за порушення прав третіх осіб, пов’язане з використанням Комп’ютерної програми.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та чинного законодавства України.

5.4. Ліцензіат використовує права на використання Комп’ютерної програми на свій ризик.

5.5. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Ліцензіара, у тому числі: технічний стан програмно-апаратних засобів Ліцензіата або каналів зв’язку, якими він користується, інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю Ліцензіата.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в законодавства України.

7. Дія договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту вчинення Ліцензіатом відповідної конклюдентної дії – погодження з умовами цього Договору на Інтернет ресурсі a5mybiz.com.

7.2. Цей Договір діє 1 (один) календарний рік з моменту вчинення відповідної конклюдентної дії Ліцензіатом, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Ліцензіар має право вносити зміни в цей Договір в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін до Договору, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на WEB-ресурсі Pro.a5mybiz.com/app, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Постійний доступ та/або користування Ліцензіаром функціями системи А5 МІЙ БІЗНЕС після публікації зміненого Договору є свідченням того, що Ліцензіат погоджується зі зміненими умовами цього Договору.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.2. Сторони дійшли взаємної згоди, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та/або невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, заворушення, акти тероризму, військові дії, збройна агресія, збройні конфлікти, введення воєнного стану, громадські заворушення, тероризм, проведення антитерористичних операцій, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, пожежа, вибух, кібератака тощо, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, землетрус, блискавка, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші надзвичайні або невідворотні за даних умов події або дії.

8.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення перешкод для виконання цього Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.4. Якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) триватимуть протягом 2 (двох) місяців поспіль, цей Договір може бути розірваний будь-якою Стороною в односторонньому порядку, про що Сторона, яка ініціює розірвання Договору, повідомляє іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання цього Договору.

9. Прикінцеві положення

9.1. Підписавши цей Договір Ліцензіат погоджується з тим, що Комп’ютерна програма передається Ліцензіату у вигляді в якому вона була створена, і як і будь-які інші програмні продукти може потребувати удосконалень і виправлень.

9.2. Інформаційний захист даних Ліцензіата здійснюється в Комп’ютерній програмі технічними засобами, за допомогою яких побудована Програма. Додаткова гарантія захисту документів Ліцензіата, що зберігаються в Комп’ютерній програмі, та створення їх резервних копій також надається за рахунок використання Ліцензіаром хмарних технологій.

9.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.5. Підписанням цього Договору Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

9.6. Ліцензіат погоджується з умовами цього Договору, зобов’язується його виконувати і прийняттям цієї оферти підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.